บริการทำความสะอาด

ไม่มีกลิ่น ไม่มีคราบ ไม่มีฝุ่น ไม่มีหยากไย่

องค์กรของคุณ พบปัญหาเดิมๆอยู่หรือไม่?

ในการทำงานทุกวันของเรา ไม่เพียงแต่จะทำให้พื้นที่ส่วนนั้นสะอาด แต่ยังหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่นั้นๆ สภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขอนามัยนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคลากรในองค์กร ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และเป็น สิ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กรสำหรับผู้มาเยือน เราให้บริการด้านการทำความสะอาดแบบครบวงจร ตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดมืออาชีพเพียงคนเดียว ไปจนถึงทีมงานทำความสะอาดทั้งอาคาร

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย เราสร้างสภาพแวดล้อม สร้างประสบการณ์ดีดีในสถานที่ทำงานสำหรับลูกค้าของเรา และเราบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการมอบการบริการที่ดีที่สุดแก่พนักงานของท่าน และผู้มาเยือนในทุกจุดสัมผัส

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย

ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจรทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ดด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากร และ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี เราจึงสามารถพัฒนารูปแบบการบริการทำความสะอาด ให้เหมาะสมกับทุกลักษณะธุรกิจ และทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งการออกแบบและวางแผนการปฏิบัติงาน เราจะคำนึงถึง การพัฒนาบุคคล การจัดสรรงบประมาณ/เวลาที่เหมาะสม การใข้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการบริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เราให้บริการด้านการทำความสะอาดแบบครบวงจร ตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดมืออาชีพเพียงคนเดียว ไปจนถึงทีมงานทำความสะอาดทั้งอาคาร

มาตรฐานการปฏิบัติงานจากเรา

1. Single Services

บริการทำความสะอาดแบบครั้งเดียว

คือการทำความสะอาดแบบพิเศษ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำความสะอาดครบทุกขั้นตอนและครั้งเดียวจบ หากเป็นบ้าน อาจใช้เวลา 1-2 วัน แล้วแต่ขนาดบ้านและความหมักหมมของสิ่งสกปรกแต่ละจุด หากเป็นอาคาารใหญ่ ที่ซึ่งมีการสัญจรในพื้นที่ส่วนกลางหนาแน่น อาจจะรับบริการ 3เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง เป็นต้น ซึ่งการทำความสะอาดแบบพิเศษนี้ จะเป็นการให้บริการโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ

2. Contract Services

บริการทำความสะอาดแบบสัญญา

คือการทำความสะอาดแบบประจำหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำความสะอาดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามระยะสัญญา ซึ่งเราสามารถออกแบบ การทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความความต้องการของลูกค้า พร้อมการรายงานผลของแม่บ้านทำความสะอาด โดยมีการตรวจสอบจากทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจเป็นประจำ ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัทส่วนกลาง อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมแม่บ้านทดแทน เมื่อพบการลางาน

จัดหาแม่บ้านประจำหน่วยงาน

โทรหาเราตอนนี้

หรือทิ้งเบอร์ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

ด้านบุคลากร

Our Professional Cleaning Team

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย มุ่งเน้นการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ การสร้างทัศนคติที่ดี เพื่อเสริมทักษะ พัฒนาวิชาชีพของพนักงานทุกคน จนสามารถส่งมอบงานบริการที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจงาน (Inspector) ประจำหน่วยงาน เพื่อคอยสำรวจ การปฏิบัติงานของพนักงานตามแต่ละที่ โดยแบ่งเป็นเขตต่างๆทั่วประเทศ ผู้ตรวจงานทุกคนจะบันทึกและรายงานผลมายัง สำนักงานใหญ่ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือการปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน จะมีการประชุมกัน กับทุกฝ่ายรวมไปถึงผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อปัญหาและประเมิณผล และนำมาปรับปรุง ป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำ

ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทำความสะอาด และเคมีภัณฑ์

Our QUALITY EQUIPMENT

อีกปัญหาที่พบบ่อย ในงานทำความสะอาดคือ การใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่ไม่ได้มาตรฐาน พนักงานขาดความรู้และความเเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดคราบ ร่องรอย หรือความเสียหายต่างๆที่แก้ไขได้ยาก หรือแก้ไขไม่ได้

อุปกรณ์ทำความสะอาด ที่เราเลือกใช้จึงต้องได้รับมาตรฐาน เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด ต้องมีเอกสาร MSDS และ ผ่านการรับรองจาก อย.

พนักงานจะได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทำความสะอาด และเคมีภัณฑ์อย่างถูกวิธี โดยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลาง และกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ณ ศูนย์ฝึกอบรมของเรา ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่ จัดให้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายทั้งจากในและต่างประเทศมาอบรมพนักงาน

ด้านเครื่องแบบการแต่งกาย

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ”เหมาะสม อย่างมีสไตล์”

นอกจากการอบรมการปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดและการบริการ อีกหนึ่งข้อสำคัญ คือ การแต่งกาย เครื่องแบบของแม่บ้านทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ทุกคน ถูกออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ ผ้าที่เลือกใช้มีคุณสมบัติ ยับยากและ ระบายอากาศ เน้นความเป็นมาตรฐาน เรียบแต่มีดีเทล ไม่ฉูดฉาด สง่า เสริมภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสมและเข้ากันกับทุกพื้นที่ให้บริการ เรามั่นใจว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมดีกว่า และให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ

gallery-1.jpg

Clean

นอกจากการสร้างพื้นที่ให้สะอาด ความสะอาดของเครื่องแต่งกาย และตัวบุคคลก็ควรสะอาดเป็นที่หนึ่ง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่ให้บริการ

Proper

การแต่งกายที่เหมาะสมกับลักษณะหน้างาน เป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมบุคคลิกให้แก่ตัวบุคลากร และพื้นที่ให้บริการ

Professional

สื่อความเป็นมืออาชีพ คล่องตัว สะดวกต่อการเคลื่อนไหว เหมาะสมกับแต่ละลักษณะหน้างาน อีกทั้งบริษัทจะเน้นในเรื่องความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน เป็นหลัก เช่น การใช้ถุงมือ รองเท้ากันลื่น ผ้าปิดจมูก แว่นตานิรภัย หมวก หรือ รองเท้านิรภัย สำหรับโรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น

'' ทุกความตั้งใจในการพัฒนา และการสนับสนุนทุกคนในองค์กร จะส่งไปถึงการบริการลูกค้าอย่างจริงใจ และคุณลูกค้าต้องได้รับ การบริการที่คุ้มค่าที่สุด ''