Advance Environmental Service

บริการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ADVANCE ENVIRONMENTAL SERVICE

บริการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

ปปัจจุบัน แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย มีศักยภาพด้านกำจัดแมลง ด้านทำความสะอาด ด้านสุขอนามัยในห้องน้ำ ที่โดดเด่นระดับประเทศ ซึ่งทุกการบริการของเรา เกี่ยวเนื่องกันอย่างแท้จริง ในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ทำให้เราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับอาคาร และผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี ประกอบกับความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของเรา ทำให้เราสามารถจัดสรรรวมงานบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการรวมการบริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว

''เพราะการดูแลงานอาคาร จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ และเป็นงานส่วนที่ไม่มีวันสิ้นสุด''

แผนผังอธิบายการบริการจัดการสิ่งแวดล้อม AES

ความคุ้มค่าจากการบริการแบบครบวงจร

การดูแลงานอาคาร และพื้นที่รอบอาคารจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอและเป็นงานส่วนที่ไม่มีวันสิ้นสุด
  • เกิดความคุ้มค่าด้านงบประมาณ และเวลา
  • ลดความยุ่งยากในการสื่อสาร ประสานงาน
  • ได้รับคุณภาพงานบริการทุกระดับที่เป็นมาตรฐาน และเชื่อถือได้ 100%
  • ได้รับคุณภาพการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารอย่างมืออาชีพ
  • ช่วยสนับสนุน จัดการความเสี่ยง ปฏิบัติสอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบ (Auditing Standard)
  • ลูกค้าได้ประโยชน์จากความรู้ ประสบการณ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลและแรงงานจากเรา
  • แบ่งเบาภาระ ด้านการบริหารบุคคลและแรงงาน
  • มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
  • บริษัทได้รับการรับรองจากทุกหน่วยงาน เพื่อรองรับข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละองค์กร

บริการกำจัดปลวกและสัตว์พาหะ

บริการทำความสะอาด

บริการจัดการสุขอนามัย

''เรามุ่งมั่นในการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไร้พาหะ ด้วยมาตรฐานงานบริการที่เป็นมาตราฐานสากล ติดตามผลได้ เน้นการทำงานอย่างใกล้ชิด จริงใจ เพื่อให้เข้าถึงปัญหาของลูกค้า และนำมาซึ่งการปฏิบัติการจริงที่มีประสิทธิภาพ ''

โทรหาเราตอนนี้
  • 02-704-5333
หรือทิ้งเบอร์ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ