Skip to content

แอลกอฮอล์

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์

ชวนรู้จุดเหมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์

ขอมาแนะนำวิธีการเลือกเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์และจุดที่เหมาะในการติดตั้งเครื่องจ่ายใน เพื่อรักษาสุขอนามัยของคนในพื้นที่และผู้ใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม »
สุขอนามัยในห้องน้ำ

สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส และโรคโควิด-19 ด้วย“เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์”

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความกังวลให้กับทั้งภาครัฐ สถานประกอบการ และประชาชนอย่างมาก เนื่องจากแนวโน้มการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เห็นผลมากที่สุดคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ ในบทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญความจำเป็นและวิธีการเลือก ”เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์” ต่อสถานประกอบการหรือพื้นที่ต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม »