Skip to content

ฉีดปลวก

บ้านมีปลวกทำอย่างไร

รู้ได้อย่างไรว่าบ้านมีปลวก? แนะนำวิธีกำจัดปลวกก่อนบ้านพัง ตามคำแนะนำของมืออาชีพ

แนะนำวิธีสังเกตว่าปลวกขึ้นบ้านหรือไม่ ถ้าพบว่ามีปลวกต้องเตรียมรับมืออย่างไร และบริษัทกำจัดปลวกใช้วิธีไหนในการกำจัดปลวกบ้าง เพื่อช่วยให้ทุกท่านรู้เท่าทันปลวกและเตรียมตัวรับมือได้อย่างเชี่ยวชาญ

อ่านเพิ่มเติม »